Strona główna
Narkotyki STOP

Liderski program profilaktyczny 

Cel projektu
• Dostarczenie podstawowej wiedzy uczniom i nauczycielom z zakresu uzależnień.
• Wyposażenie dorosłych realizatorów programu – pedagogów i nauczycieli – w umiejętności aktywizowania i motywowania młodzieży, a w konsekwencji realizowania i organizowania na terenie szkół skutecznych działań przeciwdziałających narkomanii
• Przygotowanie młodzieżowych liderów do podejmowania szeroko rozumianych działań profilaktyczno- edukacyjnych wśród rówieśników

Liczba i charakterystyka uczestników
Przeszkolono i zaangażowano do działań profilaktycznych 120 liderów młodzieżowych. Programem objęto ok. 3 600 uczniów.

Forma realizacji projektu
Warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli, pedagogów oraz liderów młodzieżowych, którzy następnie realizowali na terenie szkół: zajęcia dla rówieśników z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz imprezy pod hasłem NARKOTYKI STOP /koncerty, przedstawienia, pantomimy/ dla uczniów w swojej szkole. Zrealizowano także 2 kończące program debaty: w Jarosławiu i Łańcucie, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, kuratorium oświaty, pracowników lokalnych i wojewódzkich instytucji zajmujących się działaniami profilaktycznymi..

Dodatkowe informacje
Program był finansowanych ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie. Współpracowano przy realizacji programu z terapeutkami z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień w Rzeszowie.